KWS
   
 

Kernemajs

Kernemajs

Fremtidens kernafgrøde
Dyrkningen af kernemajs får mere og mere interesse og det er med god grund. På de fleste danske jorde vil kernemajs giver større kerneudbytte end et traditionelt kornsædskifte. Da der samtidigt er mange positive erfaringer med sundhed og foderudnyttelse, holder kernemajsen sit indtog på flere og flere svineejendomme.
 

De kernemajssorter som KWS markedsfører i Danmark er resultatet af vores intensive forædling rettet mod de store områder med kernemajs i Europa. Det kan vi nyde godt af i Danmark. KWS har leveret sorterne med de højest kerneudbytte i Landsforsøgene hvert år fra 2009 frem til 2013.


Vælg den rette sort til kernemajs
Højt udbytte potentiale - Sikker høst - Tidlig udvikling - Lav risiko for fusarium toxiner
Der er nok at tage i betragtning når du skal vælge sort - og det er langtfra enkelt at vælge korrekt.

Derfor anbefaler vi, at du ser lidt på siderne omkirng udbytteforhold i kernemajs og DON toksin, inden du træffer det endelige valg. Samtidigt skal

Bliv ikke snydt af kerneudbyttet - det duer ikke til valg af sort til kernemajs
Kernemajs er ikke en handelsvare. Derfor har kerneudbyttet ingen værdi, når du skal vurdere, hvilker sorter der giver det bedste resultat. Der er meget store forskelle i kernernes indhold af energi og protein, og du kan kun vurdere sorterne, ved at se på udbyttet i FEsv og råprotein. Det fortæller dig derimod hvor meget værdi sorten kan levere til din fordring. Du finder en fuld gennemgang af udbyttetallene for FEsv or råprotein i afsnittet udbytte i kernemajs                    

Tidlighed - FAO tallet siger ikke meget om vandlindholdet til høst
Til helsædsmajs anvendes FAO tallet til at vurdere hvornår afmodningen indtræffer. Til kernemajs skal du se mere på indholdet af vand ved høst, da det bestemmer hvornår du kan tærske sorten. Du vil se, at der ikke er noget klar sammenhæng mellem FAO tal og vandindhold til høst. F. eks. har Lapriora et FAO tal på 190, men har et lavere vandindhold til høst end mange sorter med FAO tal 160 og 170. Går du efter sorten vandindhold ved høst i Landsforsøgene kommer du tættere på den rigtige situation i marken.

Standfasthed
Der laves ikke forsøg til belysning af sorternes standfasthed, og derfor kan det være svært at finde gode tal til vurdering af sorterne.
Efter orkanen i 2013 blev kernemajsforsøget i Viborg kasseret, da nogle af sorterne var gået helt i leje. Andre sorter stod stadigt fint og kunne været tærsket helt normalt.
På grund af den store økonomiske konsekvens lejesæd har, bør du lægge betydelig vægt på sortens standfasthed.- læs om sorterne på siden høst af kernemajs
 

Indholdet af svampetoxiner - en afgørende kvalitetsparameter
Sikker fodring med kernemajs kræver, at indholdet af fusarium toxiner er lavt. Landsforsøgene viser, at der ikke er nogen forbindelse mellem dækket kolbespids og indholdet af toxiner, ligesom svampeangreb på dækbladene ikke kan benyttes til at vurdere sortens indhold af toxiner. Vi anbefaler derfor, at du ser på resultaterne fra Landsforsøgenes målinger af sorternes indhold af toxiner, og her vil du finde KWS sorterne som nogle af de bedste til sikre et lavt niveau af toxiner i kernerne.

Åbne kolber - mest sikre mod fusarium toxiner
Overraskende nyhed !
Det er ikke kolber med åbne spidser, der giver højt indhold af fusarium toxiner. Læs meger på Fusarium Toxiner - værst i lukkede kobler

 

 

Sorter til kernemajs

Sort FAO
KAINOAS 150
EDGARD KWS 170
MARTINEZ KWS 180
AMAGRANO 200

 
KWS