KWS
   
 

Jens og Knud Erik Hansen I/S, Barrit

Høst den 24. juli 2014:

JH_host1

Rapsen hos Jens og Knud Erike Hansen I/S blev høstet den 24. juli med et vandindhold på omkring 8 %. Analysen fra grovvaren sagde et olieindhold på omkring 48 % og omregnet til standardvare blev udbyttet på pæne 5.330 kg pr. ha, hvilket brødrende Hansen finder meget tilfredsstillende.

Rapsen var meget let at høste og stod helt op, som det ses af billerne nedenfor, i modsætning til flere af hybriderne, der også i det Østjyske har været i leje og langt mere besværlige at høste. De to brødre skal derfor have Quartz igen til næste år.

JH_host_2

JH_host_3
 

Status den 2. maj 2014:

JH5
De to brødre er meget tilfredse med Quartz-marken, der nu måler 140-150 cm i højden.

Der er siden sidst bekæmpet kamiller med 100 g Matrigon 72 SG. Bekæmpelsen blev udført lige op til påske, hvor det var muligt at ramme et par dage med godt Matrigon-vejr, og ser ud til at have haft god effekt.

Quartz-marken er næsten i fuld blomst, men kronbladene endnu ikke er begyndt at falde. Sorten Quartz er således en lille smule senere i blomst end hybridsorterne i de omkringliggende marker. Til gengæld er den 20-30cm lavere, endda på trods af den relativt tætte plantebestand. Såtiden har selvfølgelig også betydning, hvilket ses af billedet nedenfor af de to nabomarker, begge med Quartz, men med ca. en uges forskel mht. såtid

JH6
To nabomarker, begge med Quartz, men med ca. en uges forskel i sådato. Marken til venstre i billedet er sået senere end marken til højre, og er som følge heraf også senere i blomst.

Hos brødrene Hansen sættes der en dyd i at have god afstand mellem to rapsafgrøder i sædskiftet. Derfor vurderes risikoen for angreb af knoldbægersvamp at være i den lave ende. Men som følge af den tætte plantebestand, den varslede nedbør samt den relativt lange blomstringsperiode, er det planen at bekæmpe svampe i løbet af den kommende uge med en blanding af Amistar og Folicur.

Der er kun ganske få skulbesnudebiller i marken, så på nuværende tidspunkt vurderes det, at en bekæmpelse rettet mod dem kan undgås. Den endelige beslutning herom tages, når det bliver tid til at bekæmpe svampe.

JH7
Jens står klar ved sprøjten, der har en arbejdsbredde på 24 m, blandt andet for at reducere køreskaden i forbindelse med svampesprøjtning af raps. Jens ser det som en  stor fordel at Quartz-marken er 20-30 cm lavere end hybridsorterne på egnen, idet også den lavere afgrødehøjde vil bidrage til at minimere køreskaden i afgrøden.

 

Status primo april 2014:

JH1
Jens Hansen driver i ca. 160 ha med planteavl + 40 ha i pasning nær Barrit, nord for Vejle fjord. Ejendommen drives sammen med broderen Knud Erik i et I/S.

Planteavlen består hovedsagelig af vinterhvede og vinterraps. Rapsen dyrkes hvert 5/6. år, og sås således altid efter vinterhvede, idet vinterbyg ikke er konkurrencedygtig på arealet. Tre fjerdedele af jorden er nemlig svær lerjord, JB 7-8, der kan give udfordringer i forhold til såbedstilberedningen, og derfor dyrkes vårsæd kun på den lidt lettere fjerdedel af arealet. Vinterrapsen sås efter pløjning med et rotorharvesæt. Der sås ofte lidt ekstra i for at kompensere for det knoldede såbed og den svære jord. Sådan var det også i efteråret 2013, hvor det dog snød lidt, da jorden faldt rigtig godt for ploven. Derfor er plantetallet i Quartz-marken til den gode side, ca. 50-60 planter pr. m2.

Snegleangreb kan være et stort problem på disse jordtyper, og derfor får rapsen altid sneglegift umiddelbart efter såning. I efteråret 2013 var den ene tildeling nok, sammen med en hurtig sammentrykning af jorden. Marken blev pløjet og sået dagen efter forfrugten af vinterhvede blev høstet. Halmen blev snittet og nedmuldet ved pløjning.

Til 2014 er der sået Quartz i hele arealet med vinterraps. Sorten blev valgt fordi den lå nr. 1 i landsforsøgene og på grund af den lavere udsædspris. Quartz har udviklet sig godt og står ensartet på arealet. Der er ikke vækstreguleret i efteråret, og sorten har holdt sig pænt nede ved jorden. Den er nu ca. 30 cm høj – ca. 20-30 cm lavere end andre sorter på egnen, og er først lige begyndet at strække hovedskuddet. Det er med til at beskytte afgrøden mod skader som følge af sen frost.

JH2
Ensartet og veletableret rapsmark med sorten Quartz. Der er i marken 50-60 planter m2, og ingen tegn på skader efter vinteren.

 

Behandlinger i marken frem til ultimo marts 2014  
Sort og sådato: Quartz, sået 16. august
Udsædsmængde: 2,5 kg/ha

Gødskning
Efterår:
Forår:
 


20/8 - 200 kg NPK 21-3-10
1/3 - 200 kg NS 26-14
15/3 - 450 kg NPK 22-3-10

Ukrudtsbekæmpelse:

18/8 - 0,2 l Command CS
10/11 - 1,0 l Kerb 400 SC

 

JH3
Jens Hansen er tilfreds med sortens udvikling og spændt på at se, hvordan den klarer sig i den lidt tætte bestand.

Vi vil senere i sæsonen vende tilbage med nyt fra Quartz vinterrapsmarken hos Jens Hansen.

 

 
KWS