KWS
   
 

Skadetærskel for roecystenematoder

Dyrkning af effektivt tolerante sorter sikrer udbyttet, men det er lige så vigtigt, at undgå opformering af nematoder i jorden.

Af Konsulent Elo West Larsen, KWS Scandinavia A/S

Det er ikke let om vide hvor meget det koster at have roecystenematoder i jorden. Nogle år opdager man knapt nok, at roerne har været angrebet, andre år mister man en tredjedel af udbyttet.

Det er disse yderpunkter, som er rammerne for beslutningen om sortsvalg i marker, som er inficeret med nematoder.

Lyt til planteavlskonsulenten

Problemet med nematoder er langt fra nyt. Tusindvis af jordprøver er gennem de senere år udtaget af den lokale planteavlsrådgivning og analyserne er i høj grad udført på Grønt Center i Holeby.

Det er alment kendt, at nematoder er en af roemarkens dyreste skadegører at få besøg af.

På baggrund af denne erkendelse har DLSYD´s officielle skadetærskel gennem de senere år været 500 æg og larver pr. kg jord i et tæt roesædskifte og 1000 æg og larver pr, kg jord, hvor roer indgår i sædskiftet hvert fjerde år eller mindre.

I den nyligt udkomne planteavlsberetning fra DLSYD kan man læse, at skadetærsklen nu er justeret til: Hvis der på en tredjedel af arealet er 1.000 æg og larver pr. kg jord eller derover. Denne justering kunne umiddelbart ligne en nedsættelse af skadetærsklen, hvis det betyder, at en mark med 1.000 æg og larver pr. kg jord på en tredjedel af arealet jo i gennemsnit må have et infektionsniveau på omkring 333 æg og larver pr. kg jord for hele marken.

Er man i tvivl, kan det nok godt betale sig at tage en snak med den lokale planteavlskonsulent. KWS ser fortsat en værdi på 500 æg og larver pr. kg jord, som et fornuftigt bud på en skadetærskel.

Udbyttesikring er ikke nok

Uden at gøre det for teknisk, så er det et faktum, at ikke alle roesorter opformerer nematoderne i samme grad.

Den tolerante sort Julietta (og en enkelt ny prøvesort) vil forventes at opformere nematoderne i jorden i langt mindre grad en alle øvrige sorter. Og her er det værd at bemærke, at de såkaldte NE-sorter opformerer nematoderne med en opformeringsfaktor i samme størrelsesorden som de helt almindelige sorter fx Gunilla, Topper, Stine og alle de andre.

Det bliver således et spørgsmål om temperament, hvorvidt man vil løbe den risiko det er, at øge problemet med nematoder i marken – mens roerne står og gror. Og dette spørgsmål må vel siges at ligge på den enkelte driftsleders bord og ikke hos konsulenten.

Den almindelige logik taler for, at balancepunktet for valg af effektivt tolerante sorter må ligge omkring 20-30 pct. inficeret areal med en bestand af nematoder, som er for stor til at ”gå i nul” inden næste roemark.

Og bemærk, at der for de anførte skadetærskler formentlig ikke er ”indregnet” negativ økonomi og risiko for opformering i jorden, som kunne give øget behov for dyrkning af effektivt sanerende efterafgrøder.

 

DK_roepakker2-021

Ved isåning af effektivt tolerante sorter (fx frø af Julietta) i to såkasser kan der etableres en egen monitering af nematodproblemet. Denne monitering kan lette beslutningen om hvorvidt man et par år senere bør få foretaget jordbundsanalyser for roecystenematoder inden der næste gang kommer roer i sædskiftet.

JULIETTA

Vinderen over nematoder

  • Tolerant over for nematoder og  Rizomania
  • Højt sukkerudbytte både med og uden nematoder
  • Høj renhed

* Kilde: NBR (Alstedgaard) forsøg 2007-2009

DK_2010Julietta


 
KWS